燕河南府秀才得生字

唐代:韩愈关键词:
燕河南府秀才得生字原文:
吾皇绍祖烈,天下再太平。诏下诸郡国,岁贡乡曲英。元和五年冬,房公尹东京。功曹上言公,是月当登名。乃选二十县,试官得鸿生。群儒负己材,相贺简择精。怒起簸羽翮,引吭吐铿轰。此都自周公,文章继名声。自非绝殊尤,难使耳目惊。今者遭震薄,不能出声鸣。鄙夫忝县尹,愧栗难为情。惟求文章写,不敢妒与争。还家敕妻儿,具此煎炰烹。柿红蒲萄紫,肴果相扶檠。芳荼出蜀门,好酒浓且清。何能充欢燕,庶以露厥诚。昨闻诏书下,权公作邦桢。文人得其职,文道当大行。阴风搅短日,冷雨涩不晴。勉哉戒徒驭,家国迟子荣。
燕河南府秀才得生字拼音解读:
wú huáng shào zǔ liè ,tiān xià zài tài píng 。zhào xià zhū jun4 guó ,suì gòng xiāng qǔ yīng 。yuán hé wǔ nián dōng ,fáng gōng yǐn dōng jīng 。gōng cáo shàng yán gōng ,shì yuè dāng dēng míng 。nǎi xuǎn èr shí xiàn ,shì guān dé hóng shēng 。qún rú fù jǐ cái ,xiàng hè jiǎn zé jīng 。nù qǐ bò yǔ hé ,yǐn kēng tǔ kēng hōng 。cǐ dōu zì zhōu gōng ,wén zhāng jì míng shēng 。zì fēi jué shū yóu ,nán shǐ ěr mù jīng 。jīn zhě zāo zhèn báo ,bú néng chū shēng míng 。bǐ fū tiǎn xiàn yǐn ,kuì lì nán wéi qíng 。wéi qiú wén zhāng xiě ,bú gǎn dù yǔ zhēng 。hái jiā chì qī ér ,jù cǐ jiān páo pēng 。shì hóng pú táo zǐ ,yáo guǒ xiàng fú qíng 。fāng tú chū shǔ mén ,hǎo jiǔ nóng qiě qīng 。hé néng chōng huān yàn ,shù yǐ lù jué chéng 。zuó wén zhào shū xià ,quán gōng zuò bāng zhēn 。wén rén dé qí zhí ,wén dào dāng dà háng 。yīn fēng jiǎo duǎn rì ,lěng yǔ sè bú qíng 。miǎn zāi jiè tú yù ,jiā guó chí zǐ róng 。※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译赏析

暂无

作者介绍

韩愈韩愈(768年-824年12月25日),字退之,河南河阳(今河南省孟州市)人,自称“祖籍昌黎郡”,世称“韩昌黎”、“昌黎先生”。唐代中期大臣,文学家、思想家、政治家,秘书郎韩仲卿之子。元和十二年(817年),出任宰相裴度行军司马,从平“淮西之…