游桃源一百韵

唐代:刘禹锡关键词:
游桃源一百韵原文:
沅江清悠悠,连山郁岑寂。回流抱绝巘,皎镜含虚碧。昏旦递明媚,烟岚分委积。香蔓垂绿潭,暴龙照孤碛。渊明著前志,子骥思远蹠。寂寂无何乡,密尔天地隔。金行太元岁,渔者偶探赜。寻花得幽踪,窥洞穿暗隙。依微闻鸡犬,豁达值阡陌。居人互将迎,笑语如平昔。广乐虽交奏,海禽心不怿。挥手一来归,故溪无处觅。绵绵五百载,市朝几迁革。有路在壶中,无人知地脉。皇家感至道,圣祚自天锡。金阙传本枝,玉函留宝历。禁山开秘宇,复户洁灵宅。蕊检香氛氲,醮坛烟幂幂。我来尘外躅,莹若朝星析。崖转对翠屏,水穷留画鹢.三休俯乔木,千级扳峭壁。旭日闻撞钟,彩云迎蹑屐。遂登最高顶,纵目还楚泽。平湖见草青,远岸连霞赤。幽寻如梦想,绵思属空阒。夤缘且忘疲,耽玩近成癖。清猿伺晓发,瑶草凌寒坼。祥禽舞葱茏,珠树摇玓瓅.羽人顾我笑,劝我税归轭。霓裳何飘飖,童颜洁白皙。重岩是藩屏,驯鹿受羁靮.楼居弥清霄,萝茑成翠帟。仙翁遗竹杖,王母留桃核。姹女飞丹砂,青童护金液。宝气浮鼎耳,神光生剑脊。虚无天乐来,僁窣鬼兵役。丹丘肃朝礼,玉札工紬绎。枕中淮南方,床下阜乡舄。明灯坐遥夜,幽籁听淅沥。因话近世仙,耸然心神惕。乃言瞿氏子,骨状非凡格。往事黄先生,群儿多侮剧。謷然不屑意,元气贮肝膈。往往游不归,洞中观博弈。言高未易信,犹复加诃责。一旦前致辞,自云仙期迫。言师有道骨,前事常被谪。如今三山上,名字在真籍。悠然谢主人,后岁当来觌。言毕依庭树,如烟去无迹。观者皆失次,惊追纷络绎。日暮山径穷,松风自萧槭。适逢修蛇见,瞋目光激射。如严三清居,不使恣搜索。唯馀步纲势,八趾在沙砾。至今东北隅,表以坛上石。列仙徒有名,世人非目击。如何庭庑际,白日振飞翮。洞天岂幽远,得道如咫尺。一气无死生,三光自迁易。因思人间世,前路何狭窄。瞥然此生中,善祝期满百。大方播群类,秀气肖翕辟。性静本同和,物牵成阻厄。是非斗方寸,荤血昏精魄。遂令多夭伤,犹喜见斑白。喧喧车马驰,苒苒桑榆夕。共安缇绣荣,不悟泥途适。纷吾本孤贱,世叶在逢掖。九流宗指归,百氏旁捃摭。公卿偶慰荐,乡曲缪推择。居安白社贫,志傲玄纁辟。功名希自取,簪组俟扬历。书府蚤怀铅,射宫曾发的。起草香生帐,坐曹乌集柏。赐燕聆箫韶,侍祠阅琮璧。尝闻履忠信,可以行蛮貊。自述希古心,忘恃干时画。巧言忽成锦,苦志徒食蘖。平地生峰峦,深心有矛戟。层波一震荡,弱植忽沦溺。北渚吊灵均,长岑思亭伯。祸来昧几兆,事去空叹息。尘累与时深,流年随漏滴。才能疑木雁,报施迷夷跖。楚奏絷钟仪,商歌劳甯戚。禀生非悬解,对镜方感激。自从婴网罗,每事问龟策。王正降雷雨,环玦赐迁斥。倘伏夷平人,誓将依羽客。买山构精舍,领徒开讲席。冀无身外忧,自有闲中益。道芽期日就,尘虑乃冰释。且欲遗姓名,安能慕竹帛。长生尚学致,一溉岂虚掷。芝朮资糇粮,烟霞拂巾帻。黄石履看堕,洪崖肩可拍。聊复嗟蜉蝣,何烦哀虺蜴。青囊既深味,琼葩亦屡摘。纵无西山资,犹免长戚戚。
游桃源一百韵拼音解读:
yuán jiāng qīng yōu yōu ,lián shān yù cén jì 。huí liú bào jué yǎn ,jiǎo jìng hán xū bì 。hūn dàn dì míng mèi ,yān lán fèn wěi jī 。xiāng màn chuí lǜ tán ,bào lóng zhào gū qì 。yuān míng zhe qián zhì ,zǐ jì sī yuǎn zhí 。jì jì wú hé xiāng ,mì ěr tiān dì gé 。jīn háng tài yuán suì ,yú zhě ǒu tàn zé 。xún huā dé yōu zōng ,kuī dòng chuān àn xì 。yī wēi wén jī quǎn ,huō dá zhí qiān mò 。jū rén hù jiāng yíng ,xiào yǔ rú píng xī 。guǎng lè suī jiāo zòu ,hǎi qín xīn bú yì 。huī shǒu yī lái guī ,gù xī wú chù mì 。mián mián wǔ bǎi zǎi ,shì cháo jǐ qiān gé 。yǒu lù zài hú zhōng ,wú rén zhī dì mò 。huáng jiā gǎn zhì dào ,shèng zuò zì tiān xī 。jīn què chuán běn zhī ,yù hán liú bǎo lì 。jìn shān kāi mì yǔ ,fù hù jié líng zhái 。ruǐ jiǎn xiāng fēn yūn ,jiào tán yān mì mì 。wǒ lái chén wài zhú ,yíng ruò cháo xīng xī 。yá zhuǎn duì cuì píng ,shuǐ qióng liú huà yì .sān xiū fǔ qiáo mù ,qiān jí bān qiào bì 。xù rì wén zhuàng zhōng ,cǎi yún yíng niè jī 。suí dēng zuì gāo dǐng ,zòng mù hái chǔ zé 。píng hú jiàn cǎo qīng ,yuǎn àn lián xiá chì 。yōu xún rú mèng xiǎng ,mián sī shǔ kōng qù 。yín yuán qiě wàng pí ,dān wán jìn chéng pǐ 。qīng yuán sì xiǎo fā ,yáo cǎo líng hán chè 。xiáng qín wǔ cōng lóng ,zhū shù yáo dì lì .yǔ rén gù wǒ xiào ,quàn wǒ shuì guī è 。ní shang hé piāo yáo ,tóng yán jié bái xī 。zhòng yán shì fān píng ,xùn lù shòu jī dí .lóu jū mí qīng xiāo ,luó niǎo chéng cuì yì 。xiān wēng yí zhú zhàng ,wáng mǔ liú táo hé 。chà nǚ fēi dān shā ,qīng tóng hù jīn yè 。bǎo qì fú dǐng ěr ,shén guāng shēng jiàn jǐ 。xū wú tiān lè lái ,xiè sū guǐ bīng yì 。dān qiū sù cháo lǐ ,yù zhá gōng chōu yì 。zhěn zhōng huái nán fāng ,chuáng xià fù xiāng xì 。míng dēng zuò yáo yè ,yōu lài tīng xī lì 。yīn huà jìn shì xiān ,sǒng rán xīn shén tì 。nǎi yán qú shì zǐ ,gǔ zhuàng fēi fán gé 。wǎng shì huáng xiān shēng ,qún ér duō wǔ jù 。áo rán bú xiè yì ,yuán qì zhù gān gé 。wǎng wǎng yóu bú guī ,dòng zhōng guān bó yì 。yán gāo wèi yì xìn ,yóu fù jiā hē zé 。yī dàn qián zhì cí ,zì yún xiān qī pò 。yán shī yǒu dào gǔ ,qián shì cháng bèi zhé 。rú jīn sān shān shàng ,míng zì zài zhēn jí 。yōu rán xiè zhǔ rén ,hòu suì dāng lái dí 。yán bì yī tíng shù ,rú yān qù wú jì 。guān zhě jiē shī cì ,jīng zhuī fēn luò yì 。rì mù shān jìng qióng ,sōng fēng zì xiāo qì 。shì féng xiū shé jiàn ,tián mù guāng jī shè 。rú yán sān qīng jū ,bú shǐ zì sōu suǒ 。wéi yú bù gāng shì ,bā zhǐ zài shā lì 。zhì jīn dōng běi yú ,biǎo yǐ tán shàng shí 。liè xiān tú yǒu míng ,shì rén fēi mù jī 。rú hé tíng wǔ jì ,bái rì zhèn fēi hé 。dòng tiān qǐ yōu yuǎn ,dé dào rú zhǐ chǐ 。yī qì wú sǐ shēng ,sān guāng zì qiān yì 。yīn sī rén jiān shì ,qián lù hé xiá zhǎi 。piē rán cǐ shēng zhōng ,shàn zhù qī mǎn bǎi 。dà fāng bō qún lèi ,xiù qì xiāo xī pì 。xìng jìng běn tóng hé ,wù qiān chéng zǔ è 。shì fēi dòu fāng cùn ,hūn xuè hūn jīng pò 。suí lìng duō yāo shāng ,yóu xǐ jiàn bān bái 。xuān xuān chē mǎ chí ,rǎn rǎn sāng yú xī 。gòng ān tí xiù róng ,bú wù ní tú shì 。fēn wú běn gū jiàn ,shì yè zài féng yè 。jiǔ liú zōng zhǐ guī ,bǎi shì páng jun4 zhí 。gōng qīng ǒu wèi jiàn ,xiāng qǔ miù tuī zé 。jū ān bái shè pín ,zhì ào xuán xūn pì 。gōng míng xī zì qǔ ,zān zǔ sì yáng lì 。shū fǔ zǎo huái qiān ,shè gōng céng fā de 。qǐ cǎo xiāng shēng zhàng ,zuò cáo wū jí bǎi 。cì yàn líng xiāo sháo ,shì cí yuè cóng bì 。cháng wén lǚ zhōng xìn ,kě yǐ háng mán mò 。zì shù xī gǔ xīn ,wàng shì gàn shí huà 。qiǎo yán hū chéng jǐn ,kǔ zhì tú shí niè 。píng dì shēng fēng luán ,shēn xīn yǒu máo jǐ 。céng bō yī zhèn dàng ,ruò zhí hū lún nì 。běi zhǔ diào líng jun1 ,zhǎng cén sī tíng bó 。huò lái mèi jǐ zhào ,shì qù kōng tàn xī 。chén lèi yǔ shí shēn ,liú nián suí lòu dī 。cái néng yí mù yàn ,bào shī mí yí zhí 。chǔ zòu zhí zhōng yí ,shāng gē láo níng qī 。bǐng shēng fēi xuán jiě ,duì jìng fāng gǎn jī 。zì cóng yīng wǎng luó ,měi shì wèn guī cè 。wáng zhèng jiàng léi yǔ ,huán jué cì qiān chì 。tǎng fú yí píng rén ,shì jiāng yī yǔ kè 。mǎi shān gòu jīng shě ,lǐng tú kāi jiǎng xí 。jì wú shēn wài yōu ,zì yǒu xián zhōng yì 。dào yá qī rì jiù ,chén lǜ nǎi bīng shì 。qiě yù yí xìng míng ,ān néng mù zhú bó 。zhǎng shēng shàng xué zhì ,yī gài qǐ xū zhì 。zhī zhú zī hóu liáng ,yān xiá fú jīn zé 。huáng shí lǚ kàn duò ,hóng yá jiān kě pāi 。liáo fù jiē fú yóu ,hé fán āi huī yì 。qīng náng jì shēn wèi ,qióng pā yì lǚ zhāi 。zòng wú xī shān zī ,yóu miǎn zhǎng qī qī 。※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译赏析

暂无

作者介绍

刘禹锡  刘禹锡(772-842),字梦得,汉族,中国唐朝彭城(今徐州)人,祖籍洛阳,唐朝文学家,哲学家,自称是汉中山靖王后裔,曾任监察御史,是王叔文政治改革集团的一员。唐代中晚期著名诗人,有“诗豪”之称。他的家庭是一个世代以儒学相传的书香门…